© 2020 G & G Automotive

Chevy C10 on Lift

1972 Chevrolet C10 Pickup.